Dodatek osłonowy

Treść

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody* nie przekraczają:
-2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym 
-1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

* dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).

Za dochód gospodarstwa domowego uważa się dochód pomniejszony o podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Do dochodu nie wlicza się alimentów płaconych na rzecz innych osób.

Dochód gospodarstwa domowego ustala się na podstawie dochodów osiągniętych w:

2020 r. - w przypadku wniosku złożonego do dnia 31-07-2022 r.
2021 r. - w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 01-08-2022 r. do dnia 31-10-2022 r.

Zasada złotówka za złotówkę
W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:
Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania

– wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

Wniosek
Aby otrzymać dodatek osłonowy złóż wniosek do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku.

Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Ci, którzy nie złożą wniosku w do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

Zgodnie z art. 2 ust 12 ustawy  z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym
"Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku osłonowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej - o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.
W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu dodatku osłonowego."

 

Terminy wypłat dodatku osłonowego

    Jeśli wniosek złożony został do 31 stycznia 2022 r. - dodatek wypłacony będzie w dwóch ratach: pierwsza rata dodatku wypłacana zostanie do 31 marca, a druga między 1 kwietnia a 2 grudnia 2022 r.
    Jeśli wniosek złożony został po 31 stycznia 2022 r. – dodatek wypłacony będzie jednorazowow w możliwie najkrótszym terminie. Terminem końcowym wypłaty dodatku osłonowego jest 2 grudnia 2022 r.

Wnioski złożone po 31 października 2022 r. nie będą rozpatrywane.

 

Obsługą i prowadzeniem postępowań o przyznanie i wypłatą dodatku osłonowego zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Lipinkach w godzinach urzędowania tj. 7.00-15.00 od poniedziałku do piątku.

Wnioski można składać w formie papierowej w siedzibie GOPS w Lipinki lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
W przypadku komunikacji elektronicznej wniosek opatruje się kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego. 
skrytka epuap:  /gops_lipinki/skrytka

Przetwarzanie danych osobowych - Klauzula informacyjna RODO

Pytania i odpowiedzi (informacje z strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska)

Wzór wniosku o dodatek osłonowy
Wzór​_wniosku​_o​_dodatek​_osłonowy.docx 0.07MB

Wskazówki​_jak​_wypełnić​_wniosek​_o​_dodatek​_osłonowy.pdf 0.16MB

Więcej informacji:

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Kalkulator dodatek osłonowy

Informacja dla gmin ws. dodatku osłonowego: dane niezbędne do ustalenia dochodu

Komunikat z ZUS: Gminy samodzielnie pozyskują dane do dodatków osłonowych

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2020 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2021 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2020 r.

Infolinia dot. dodatku osłonowego
Od 4 stycznia 2022 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 czynna specjalna infolinia - tel. +48 22 369 14 44. 

Grafika dodatek osłonowy