Przejdź do stopki

Deklaracja dostępności

Treść

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej


Wstęp deklaracji

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipinkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipinkach.
 

Dane teleadresowe jednostki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipinkach

38-305 Lipinki 44
tel: 134477892
e-mail:gops@gops.gminalipinki.pl;
skrytka epuap: /gops_lipinki/skrytka
NIP  GOPS: 685-19-48-564
REGON GOPS: 004010805
NIP Gminy Lipinki: 685-16-48-081
REGON Gminy Lipinki: 370440815
Kod terytorialny gminy: 1205052
Data publikacji strony internetowej:  2020-05-08

Data ostatniej istotnej aktualizacji:  2020-12-18

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 2024-03-29


Status

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
•Zamieszczone na stronie internetowej informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości,
 
 

Wyłączenia:

•multimedia nadawane na żywo;
•treści będących w posiadaniu podmiotu publicznego: które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte, albo których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której ten podmiot publiczny nie jest uprawniony;

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.
 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-06-08
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipinkach

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dawid Przybek,email:dprzybek@gops.gminalipinki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 134477892. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipinkach
38-305 Lipinki 44
Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością

Dostępność wejścia

Wejście główne z chodnika dla interesantów po schodach do drzwi wejściowych o szerokości 183cm, za nimi znajdują się kolejne drzwi o szerokości 94cm. Schody posiadają barierkę. W budynku nie ma windy, szerokość schodów wewnętrznych wynosi od 1,1 do 1,2m a szerokość korytarzy wynosi 1,35m. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Toalety dla interesantów znajdują się na parterze i piętrze budynku. Toalety te nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Wejście boczne budynku z podjazdem dla niepełnosprawnych, który nie jest zabezpieczony barierami. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się tylko na parterze. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 

Dostępność parkingu

Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z ogólnodostępnego parkingu obok budynku. Stanowisko postojowe dla osób z niepełnosprawnościami nie jest oznakowane.
 

Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku

Istnieje możliwość pomocy niepełnosprawnym, w tym celu należy zadzwonić na numer 134477892 lub wysłać e-maila na adres gops@gops.gminalipinki.pl
Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta.
13429