Przejdź do stopki

Ochrona danych osobowych

Treść

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY


Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO, informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipinkach, 38-305 Lipinki 44,  pow. gorlicki.

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę w szczególności wynikającą z przepisów:

  • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  • ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
  • ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
  • ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych,
  • ustawy  z  dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa  w  wychowywaniu dzieci,
  • ustawy  z  dnia  04 listopada 2016 r.  o wsparciu kobiet  w ciąży i rodzin „Za życiem” .

Informujemy, że:

Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.

Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych –  adw. Piotr Pietruś, tel. 697 567 595, adres do koresp. 38-305 Lipinki 44,  pow. gorlicki lub Krosno ul. Grodzka 26/22, 38 – 400 Krosno, mail: pietrus.adwokat@gmail.com

13429