Przejdź do stopki

Działalność

Treść

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipinkach


Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipinkach został powołany Uchwałą Nr XI/35/90 Gminnej Rady Narodowej w Lipinkach z dnia 2 marca 1990 roku.
Obecnie Ośrodek zatrudnia 21 pracowników: kierownik, czterech pracowników socjalnych, księgowy, sześć opiekunek środowiskowych, asystent rodziny oraz ośmiu pracowników(obsługa świadczeń i innych zadań ośrodka). Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone gminy.
Z pomocy ośrodka w roku 2019 korzystało 371 rodzin.

Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej:


Świadczenia pieniężne :


zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie, pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki, świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych a także udzielania schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wypłata za sprawowanie opieki,

Świadczenia niepieniężne:


praca socjalna, bilet kredytowany, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenia społeczne, pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie, sprawienie pogrzebu, poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa, schronienie, posiłek, niezbędne ubranie, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy, specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia, mieszkanie chronione, pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,


Ponadto ośrodek realizuje obsługę:


- świadczenia wychowawczego (program 500+)
- świadczenia „Dobry Start”
- zasiłku rodzinnego z dodatkami
- „Karty Dużej Rodziny”
- funduszu alimentacyjnego
- jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (becikowe)
- zasiłku pielęgnacyjnego
- zasiłku dla opiekuna
- świadczenia rodzicielskiego
- świadczenia pielęgnacyjnego
- specjalnego zasiłku opiekuńczego
- jednorazowego świadczenia za życiem


Aktualne informacje oraz wzory wniosków do pobrania znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipinkach:
https://bip.malopolska.pl/gopswlipinkachKto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej?
Ustawa o pomocy społecznej z dn.12 marca 2004 r.(Dz.U. z 2019 r., poz.1507 z późn. zm.)
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom , w szczególności z powodu:
- ubóstwa
- sieroctwa
- bezdomności
- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
- bezrobocia
- niepełnosprawności
- długotrwałej choroby
- bezradności w sprawach opiekuńczo -wychowawczych i  
  prowadzenia  gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach
  niepełnych  lub wielodzietnych
- alkoholizmu lub narkomanii
- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
- trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego
- klęski żywiołowej lub ekologicznej

Prawo do świadczeń  pieniężnych z pomocy społecznej  przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryterium dochodowego:
- na osobę samotnie gospodarującą : 701 zł
- na osobę w rodzinie : 528 zł

Przy obliczeniu dochodu z gospodarstwa rolnego w 2020 r. przyjmuje się  kwotę 226,25 zł miesięcznie z 1ha  przeliczeniowego.
Pod uwagę bierze się dochód z miesiąca poprzedzającego  datę zgłoszenia prośby o pomoc. Osoby będące w szczególnie trudnej sytuacji, których dochód jest wyższy  niż określony w ustawie o pomocy społecznej, mogą ubiegać się o specjalny zasiłek okresowy lub specjalny celowy.
W indywidualnych przypadkach osobom samotnym , które z powodu wieku, niepełnosprawności, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. W razie niemożności zapewnienia podstawowych potrzeb opiekuńczych w miejscu zamieszkania , osoba wymagająca opieki  całodobowej może ubiegać się o skierowanie do domu pomocy społecznej, na podstawie wniosku złożonego przez nią samą albo w jej imieniu przez rodzinę lub gminę.

Jak starać się o pomoc?
By otrzymać pomoc należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipinkach. Pomoc udzielana jest na podstawie wywiadu środowiskowego tj. pracownik socjalny odwiedza osobę lub rodzinę  starającą się o pomoc  w jej miejscu zamieszkania. Konieczne jest przedstawienie dokumentów potwierdzających dochody oraz inne zaświadczenia wymagane przez pracownika socjalnego. Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej są wydawane w formie pisemnej. Od decyzji w sprawie przyznania lub odmowy pomocy stronie służy odwołanie za pośrednictwem  organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Dokumenty wymagane do złożenia wniosku?

1.Osoba zatrudniona -zaświadczenie z zakładu pracy o osiąganych dochodach netto (po odjęciu podatku i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne) za  miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.
2. Osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy- zaświadczenie o zaliczeniu do bezrobotnych z prawem lub bez prawa do zasiłku bądź karta zgłoszeń bezrobotnego  potwierdzająca ostatnią wizytę w PUP  oraz decyzję urzędu pracy.
3. Osoba niepełnosprawna- odcinek renty z poprzedniego miesiąca  oraz dodatkowo jeden z wymienionych dokumentów:
- orzeczenie Komisji d/s Inwalidztwa i Zatrudnienia,
- orzeczenie Powiatowego Zespołu Orzekania Niepełnosprawności,
- orzeczenie Lekarza Orzecznika ZUS lub KRUS.
4. Emeryt- odcinek emerytury z poprzedniego miesiąca.
5. Nakazy płatności  podatku rolnego lub zaświadczenie o posiadaniu lub nieposiadaniu gospodarstwa rolnego, nakazy płatności KRUS.
6. W przypadku długotrwałej choroby zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt leczenia i ponoszenia wydatków leczniczych.
7.Odcinki od otrzymywanych lub płaconych alimentów.
8. I inne dokumenty wymagane przez pracownika socjalnego w zależności od indywidualnej sytuacji  rodziny.

13834