Przejdź do stopki

Dodatek osłonowy - 2024

Treść

Informacja dotycząca wypłaty dodatku osłonowego w 2024 r.

Od stycznia do końca kwietnia 2024r. będzie można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipinkach lub internetowo przez ePUAP, profil zaufany jednak taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego

Podstawą obliczenia dochodu gospodarstwa domowego będzie rok 2022 r.
W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Dodatek osłonowy ma być wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Dodatek osłonowy przysługuje:
    1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
    2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Dodatek osłonowy w 2024 roku będzie wynosił:

  •     228,8 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  •     343,2 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
  •     486,2 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
  •     657,8 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.


Podwyższony dodatek osłonowy (opalanie domu węglem) w 2024 roku będzie wynosił:

  •     286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  •     429 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
  •     607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
  •     822,25zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.


Dodatek osłonowy

(informacje ze strony internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska)
 

Jak w 2024 r. złożyć wniosek o dodatek osłonowy przy użyciu ePUAP i profilu zaufanego?

W 2024 r. wniosek o dodatek osłonowy można złożyć przez Internet (ePUAP, profil zaufany). Pamiętaj, aby złożyć dwa e-podpisy, a nie jeden. Wnioski od 1 stycznia 2024 r. Jest już rozporządzenie i wzór wniosku o dodatek osłonowy w PDF. I wiemy za jaki rok, wykazuje się dochody.

Ta zmiana pojawiła się przy dodatku węglowym.

W czasie składania wniosków o dodatek osłonowy (styczeń – luty 2022 r.) gminy akceptowały, aby podpis elektroniczny opatrywał tylko pismo ogólne do MOPS. Do pisma był załączony wniosek o dodatek w formacie PDF/Word. I na nim nie było podpisu elektronicznego. Pismo i załącznik były traktowane jako jedność. Dlatego wystarczył podpis elektroniczny na emailu do gminy. Dziś już nie wystarczy.

Wskazówki: Co musisz zrobić, aby podpisać podpisem zaufanym dokument PDF, który nie ma podpisu (gov.pl):

-Przygotuj dokument PDF (plik), który chcesz podpisać.

-Kliknij przycisk Podpisz lub sprawdź dokument PDF.

-Dodaj z dysku lokalnego dokument PDF (plik) – kliknij Wybierz dokument z dysku albo przeciągnij plik myszką.

Po poprawnym dodaniu dokumentu, kliknij przycisk Podpisz.

-Gdy otworzy się strona profilu zaufanego, zaloguj się na swoje konto (jeżeli twój profil zaufany był założony przez bankowość elektroniczną, przy logowaniu wybierz logotyp swojego banku).

-Kliknij Podpisz podpisem zaufanym i postępuj zgodnie z komunikatami na ekranie.

-Wskaż miejsce, w którym chcesz przystawić stempel (to jest graficzne odwzorowanie twojego podpisu).

-System wygeneruje nowy plik PDF, w którym zawarty będzie twój podpis.

-Kliknij Pobierz, aby zapisać podpisany dokument PDF na dysku lokalnym.


Uchwała NSA o ePUAP

W uchwale NSA z 6 grudnia 2021 r. (sygn. akt I FPS 2/21), sędziowie orzekli:

„Zgodnie z art. 57 § 1 w zw. z art. 46 § 1 pkt 4 oraz art. 12b § 1 i art. 46 § 2a i 2b ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, ze zm.), skargę stanowiącą załącznik do formularza pisma ogólnego, podpisanego podpisem zaufanym, przesłanego przez platformę ePUAP, należy uznać za podpisaną jedynie wówczas, gdy została ona odrębnie podpisana podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.”

Gminy rozpatrując wnioski o dodatek osłonowy będą stosować wskazówki z tej uchwały. Ich zdaniem podpisany elektronicznie ma być zarówno list do MOPS (pismo ogólne) jak i załącznik do tego listu (wniosek o dodatek osłonowy). Bo tak wynika z uchwały.

źródło: https://www.infor.pl/prawo/pomoc-spoleczna/6415672,jak-w-2024-r-zlozyc-wniosek-o-dodatek-oslonowy-przy-uzyciu-epuap-i-profilu-zaufanego-wzor-wniosku.html   (dostęp: 19.01.2024 r.)

13429