Przejdź do stopki

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2021 dofinansowano ze środków państwowego Funduszu Celowego – Fundusz Solidarnościowy

Treść


Zadanie : Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2021 dofinansowano ze środków państwowego Funduszu Celowego – Fundusz Solidarnościowy


Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:
a)    dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
b)    osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego,

Program ma zapewniać:
1)    możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym;
2)    ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
3)    przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych;
4)    zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.
Usługa asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej ma na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, a w szczególności:
1.    wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe),
2.    zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
3.    załatwianiu spraw urzędowych,
4.    nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
5.    korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy)

W ramach Programu pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę realizuje w/w usługi u sześciu osób.
CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI: 58.258,00 zł
DOFINANSOWANIE: 33.258,00 zł

 

 

11525