Przejdź do stopki

Program „Posiłek w szkole i w domu” na rok 2021

Treść

Zadanie dofinansowane z dotacji celowej budżetu państwa w ramach dofinansowania związanego  z  realizacją  wieloletniego  programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Gmina Lipinki na realizację Programu w roku 2021 uzyskała dotację w wysokości 135 074 zł.
Całkowity planowany koszt programu wynosi 200 074 zł.

Na podstawie aneksu nr 1/2021 wysokość dotacji została zwiększona do kwoty 165 191 zł, całkowity planowany koszt programu 230 191 zł.

Na podstawie aneksu nr 2/2021 wysokość dotacji została zwiększona do kwoty 288 000 zł, całkowity planowany koszt programu 360 000 zł.

 

Świadczenie w formie posiłku z programu „Posiłek w szkole i w domu”

Może być przyznane, osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości do 150 %  kryterium dochodowego: osoby samotnie gospodarującej, wynoszącego 1 051,50 zł, a w przypadku rodziny sumy kwoty 792,00 zł pomnożonej przez liczbę członków rodziny. Świadczenie przyznawane jest w formie posiłku, oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

 

Świadczenie pieniężne z programu „Posiłek w szkole i w domu”

Może być przyznane, osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości do 150 %  kryterium dochodowego: osoby samotnie gospodarującej, wynoszącego 1 051,50 zł, a w przypadku rodziny sumy kwoty 792,00 zł pomnożonej przez liczbę członków rodziny. Przyznawane w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego.

 

Wnioski o świadczenie z programu „Posiłek w szkole i w domu” należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipinkach, 38-305 Lipinki 44, w godzinach pracy ośrodka (poniedziałek - piątek od godz. 7.00 do godz. 15.00).

Dodatkowe informacje dostępne pod nr. tel.: 134477892 lub za pomocą poczty elektronicznej: gops@gops.gminalipinki.pl

11525